Yasal Uyarı

Yasal Uyarı

Şu anda ziyaret etmekte olduğunuz internet sitesi ve içinde düzenlenmiş olan tüm eserler Özel Aileden Biri Evde Bakım Hizmetleri Merkezi A.Ş.’ye aittir. İşbu sitenin herhangi bir sayfasını ziyaret etmekle, aşağıda belirtilen ve yasal düzenlemelerle getirilen bütün koşulları kabul etmiş sayılmaktasınız.

Özel Aileden Biri Evde Bakım Hizmetleri Merkezi A.Ş. bu internet sitesini halen sunulmakta olan hizmetlerini tanıtmak ve siteyi ziyaret eden kişileri yeni hizmetlerinden haberdar etmek için hazırlamıştır. Bunların yanı sıra internet sitemizde firmamızla ilgili genel bilgiler, hizmetlerimizin ağırlıkta olduğu hastalıklara ilişkin temel bilgiler, vs yer almaktadır. Özel Aileden Biri Evde Bakım Hizmetleri Merkezi A.Ş, internet sitesinin içinde yer alan bilgileri hatasız ve güncel halde tutmaya çalışmakla birlikte buradaki bilgilerin ve/veya referansların doğruluğu ve tamlığı hakkında hiçbir garanti vermemektedir.

İşbu internet sitesinin içeriği ziyaretçiyi bilgilendirme amacı ile düzenlenmiştir. Sunulan bilgilerin içeriği hiçbir şekilde profesyonel tıbbi tavsiye niteliği taşımaz ve tedavi önerisi olarak yorumlanamaz. Bu site içerisinde yer alan hiçbir şey ziyaretçiler tarafından tavsiye olarak değerlendirilip hiçbir karar veya eyleme neden olamaz. Bu gibi bir durumda bütün sorumluluk siteyi ziyaret edene ait olacaktır. Özel Aileden Biri Evde Bakım Hizmetleri Merkezi A.Ş., bu internet sitesinde yer alan bütün ürün, bilgi ve hizmetleri önceden herhangi bir ihbarda bulunmaksızın her zaman değiştirme, sunumdan kaldırma veya düzeltme hakkına sahiptir.

İşbu internet sitesinin kullanımı sırasında doğabilecek herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, virüs bulaşması, sistem arızası vs. sebepler sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan zarar ve/veya ziyandan Özel Aileden Biri Evde Bakım Hizmetleri Merkezi A.Ş veya çalışanları hiçbir surette sorumlu tutulamazlar. Tüm sorumluluk internet sitesini ziyaret eden ziyaretçiye aittir.

Gerek bu internet sitesinden bağlantı (link) verilen sitelerdeki, gerekse diğer internet sitelerine bağlantılar neticesinde uğranılabilecek tüm zarar ve hasar kullanıcıya aittir. Bu sitelerden verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri, Özel Aileden Biri Evde Bakım Hizmetleri Merkezi A.Ş tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır. Bu sebeple, diğer bir internet sitesi ile ilgili tüm risk ve sorumluluk ziyaretçiye aittir.

Özel Aileden Biri Evde Bakım Hizmetleri Merkezi A.Ş herhangi bir kötü veya kötüye kullanım halinde ziyaretçiye vermiş olduğu tüm hakları önceden haber vermeksizin derhal iptal edebilir ve yasal yollara başvurabilir. Bu hakkın kullanılmaması sonradan kullanılmayacağı anlamına gelmez.

İşbu internet sitesi içerisinde yer alan 5846 sayılı yasa ile ilgili yönetmeliklere göre korumaya tabi her türlü bilgi, resim, marka, logo, yazı, açıklama vs. gibi fikri mülkiyet konusu hakların mülkiyeti münhasıran Özel Aileden Biri Evde Bakım Hizmetleri Merkezi A.Ş’ye aittir. Özel Aileden Biri Evde Bakım Hizmetleri Merkezi A.Ş’ye ait internet sitesinin içeriği, sadece ziyaretçileri bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Hiçbir koşulda internet sitesi içerisinde yer alan herhangi bir bilgi, belge, resim, marka, logo, fotoğraf ve benzeri tanımlayıcı veya açıklayıcı unsurları kopyalamak, nakletmek, değiştirmek, haksız olarak kullanmak yasaktır.

Yukarıda açıkça belirtilenlerin dışındaki unsurlardan işbu internet sitesinde yer alan herhangi bir şey Özel Aileden Biri Evde Bakım Hizmetleri Merkezi A.Ş. izni olmadan çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve/veya başka bir yere taşınamaz.

Kişisel Verilerin Korunması

07.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”)  ile ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla “Kişisel Veriler” hakkında bir takım yükümlülükler getirilmiştir. Kişisel veri, web sayfamız ziyaretçilerimizin kimliğinin belirlenmesinde kullanılabilecek her türlü veridir.

Kişisel veriler, web sayfamız ziyaretçilerine daha iyi hizmet vermek için web sayfamız kullanıcılarına ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun, kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunmak, bu amaçla kullanıcıları gruplandırmak, sunulan reklamlarla ilgilenip ilgilenmediğini belirlemek, web sayfasını ziyaret eden kullanıcı sayısı, kullanıcı tipi, ziyaret sıklığı, kullanıcı davranışları, web sayfasına hangi web sayfasından gelindiği ve ziyaretten sonra hangi web sayfasının ziyaret edildiği, kullanıcıların coğrafi konumları, internet protokol bilgileri toplamak vb. istatistiklerini çıkarmak; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun dâhil tüketici mevzuatı kapsamında müşteri şikâyetlerinin cevaplanmasında ve giderilmesinde kullanılmak üzere işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, her türlü mal ve hizmet sunumunda; yeni ürün ve kampanya bilgilendirmesinde; yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinde; yönetimsel analizlerin hazırlanmasında; kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda işleme dayanak olacak tüm kâğıt ve belgeleri düzenlemek, mevzuat ve diğer resmi kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak suretiyle işlenebilmektedir.

Şirketimiz Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat (“Kişisel Veriler Mevzuatı”) uyarınca, mevcut ve potansiyel müşterilere ait elde ettiği ve elde edeceği kişisel verileri işlemeye; işleme kapsamında: tamamen ya da kısmen,  otomatik olan ya da otomatik olmayan yollarla elde edebilme; bu kişisel verileri kaydedebilme; kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda saklayabilme; güncelleyebilme; elde edilebilir hale getirilme, sınıflandırabilme; gerçek ve tüzel kişilerle, hissedarlarla, doğrudan/dolaylı, yurtiçi/yurtdışı iştirakleriyle ve ana ortaklarıyla, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlerle, sözleşme imzaladığı program ortaklarıyla, ortak marka çalışması yaptığı 3. kişilerle, diğer banka ve finansal kuruluşlarla, yurt dışında kurulu finansal kuruluşlarla ve resmi/idari makamlar ile Şirketlerimizin hizmet aldığı ya da hizmet almayı planladığı kişilerle paylaşabilme yetkisine sahiptir.

Müşterilerimizin veya web sayfamız ziyaretçilerinin, tarafımızla e-posta veya iletişim formu vasıtasıyla temas kurması halinde, bahsi geçen e-posta veya iletişim formunda yer alan bilgiler, bu bildirimde düzenlenen esaslar çerçevesinde saklanacak ve kullanılacaktır.

Kişisel veriler, Kişisel Veriler Mevzuatı kapsamında ilgilisinden sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, içinde bulunduğumuz grup şirketlerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, bankalar ve diğer 3. kişiler de dâhil olmak üzere Şirketlerimiz dışından çeşitli yöntemlerle toplanabilmektedir.

Şirketlerimize yazılı olarak veyahut Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Bu bildirim, veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla gerektiğinde değiştirilebilecektir.

 

Sohbet Başlat
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merhabalar, Nasıl yardımcı olabiliriz?