Aydınlatma Metni

POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ & TEMSİLCİSİ & YAKINI

İÇİN HAZIRLANAN

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA

AYDINLATMA BİLDİRİMİ

 

İşbu aydınlatma bildirimi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz ÖZEL AİLEDEN BİRİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ MERKEZİ A.Ş. (“Şirket”) olarak Potansiyel Ürün Veya Hizmet Alan Kişiler, Temsilcileri ve Yakınlarının kişisel verilerinin korunması kapsamında kişisel verilerinizin hangi hukuki sebebe dayalı olarak, hangi sürelerde, nasıl ve hangi amaçla işlendiği ile buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirlerin açıklanmasına yönelik olarak sizlerin aydınlatılması için hazırlanmıştır.

 

Okumakta olduğunuz “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi” (“Bildirim”) vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVKK kapsamında haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 1. İşleme Ne Demek?

 

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

 1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

 

Şirketimizde, tarafınızca sunulan aşağıda sayılı kişisel verilerinizi işlemekteyiz. İşlenen bu verileriniz hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

Kişisel Veri

Açıklama

Saklama Süresi

Kimlik

Ad Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet

 

10 yıl

İletişim

Telefon Numarası

 

10 yıl

Lokasyon

Anlık Konum Bilgileri

 

1 hafta

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 

Çağrı Merkezi Kayıtları

5 yıl

İşlem Güvenliği

IP Adres Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Ve Çıkış Bilgileri

 

5 yıl

Müşteri İşlem

Talep Bilgisi

 

10 yıl

Risk Yönetimi

 

Ticari, Teknik, İdari Risklerin Yönetilmesi İçin İşlenen Bilgiler, Risk Analizi

 

10 yıl

Pazarlama

Fuar Ve Tanıtım Organizasyonlarında Elde Edilen Bilgiler, Çerez Kayıtları

 

10 yıl

Sağlık Bilgileri

Tahlil Ve Radyoloji Sonuçları, Tıbbi Bilgileri, Tanıya Yönelik Görseller; Sağlıkla İlgili Sosyal Hayatı Etkileyen Durum Bilgileri; Kişisel Sağlık Bilgileri; Tanı, Takip Ve/Veya Tedavi Süreci Kapsamında Doktor Tarafından Değerlendirilmesi Gereken Görüntü Ve/Veya Ses Kayıtları; Hastalık Tanısı; Yakın/Vasi Bilgisi; Sigortalı Üye Numarası; Primer Hekim Bilgisi; Kullanılan İlaçlar; Tedavi Gördüğü Kurum; Alerji Bilgileri

 

10 yıl

 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak ve Nasıl İşliyoruz?

 

Kişisel verilerinizi, açık rızanıza dayalı olarak veya (i) veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörüldüğü, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla veri işlemenin gerekli olduğu, (iii) hukuki bir yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olduğu, (iv) verinin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olduğu, (v) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu veya (vi) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz, bakım ve tedavi süreçlerinizin yönetimi için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde, açık rızanız olmaksızın işlemekteyiz.

 

Şirketimiz politikaları ve sağlık mevzuatının zorunlu kıldığı durumlarda hukuka uygun şekilde bakım ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, talep edilen hizmetlerin yerine getirilmesi, gerekli sağlık ve teknik tedbirlerin alınması ve Kanundan kaynaklanan sair yükümlülüklerin ifa edilebilmesi adına kişisel verileriniz; elden, e-posta ile, elektronik ya da fiziki olarak Şirket tarafından ilgili departmanları kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmekte ve işlenebilmektedir. Şirket, kişisel verilerinizin işlenmesinde başta Anayasa, KVKK, sağlık ve ilgili mevzuat ile Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

 

 1. Hangi Amaçla Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

 

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 

 • Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Tedavi ve bakım süreçlerinin, raporlamalarının yönetimi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Lojistik faaliyetlerin yerine getirilmesi
 • Hizmet sonrası destek hizmetlerinin sunulması
 • Şirketin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Teklif, sipariş ve ürün tanıtım pazarlama faaliyetlerinin icrası
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi (ziyaret çalışmalarının raporlanması)
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Pandemi süreçlerinin yönetilmesi
 • Bilimsel araştırma ve anketlerin hazırlanması
 • Sağlık sigortası işlemlerinin takibi

 

 1. Kişisel Verileriniz Yurt İçi ya da Yurt Dışına Aktarılıyor Mu?

 

Kişisel verilerinizi, KVKK’nın 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, mevzuat gereği Sosyal Güvenlik Kurumu, İşkur, Vergi Dairesi, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı gibi yetkili kurum ve kuruluşlara, yurt içinde ve yurt dışında yer alan bilgi teknolojileri, bulut bilişim, bordrolama ve güvenlik de dahil olmak üzere Şirketimizin destek veya hizmet aldığı iş ortakları, tedarikçiler, danışmanlar, mali müşavirler, avukatlar, denetim firmaları ile üçüncü kişilere sözleşmenin ifası ve yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle aktarabiliriz. Kanunun 6/3. ve 28.maddelerinde belirtilen istisnalardan yararlanılarak bilimsel araştırma ve bilimsel araştırmalara yardımcı olan anket çalışmaları yurtdışına her türlü teknik ve idari tedbir alınarak aktarılabilmektedir. Bilmenizi isteriz ki, aktarılan bu veriler, teknolojik ve mevzuatsal açıdan son derece güvenli ve yeterli veri koruması bulunan ülkelerde saklanmaktadır.

 

 1. KVKK Kapsamında Veri Sahibi Olarak Haklarınız?

 

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde ve varsa yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

 

haklarına sahipsiniz.

 

 1. Şirketimize Başvuru Yolları?

 

Kişisel veri sahipleri işbu Politikanın 7.2. maddesinde sayılı haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle www.ailedenbiri.com ve www.evdeyenidoganbebek.com adresinden ulaşılabilecek Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Şirketimize ücretsiz olarak iletilebileceklerdir. Başvuru formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshası bizzat elden veya noter aracılığıyla “Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi Akın Sitesi 2.Blk. N:8 D:24 Beşiktaş-İstanbul” adresine iletilebilir. Başvuru formu 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı form info@ailedenbiri.com veya info@evdeyenidoganbebek.com adreslerine elektronik posta ile de gönderilebilir.

Sohbet Başlat
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merhabalar, Nasıl yardımcı olabiliriz?